Susanne Thedéen

Arkeolog vid Stockholms universitet. Redaktör för Stockholm före Stockholm.

Susanne Thedéen är fil. dr i arkeologi och biträdande förvaltningschef vid Stockholms universitet. Hon disputerade 2004 på avhandlingen Gränser i livet – gränser i landskapet som behandlar rumsliga genuskonstruktioner under bronsåldern. Forskningsintresset omfattar social konstruktion av ålder, landskapsarkeologi samt minnespraktiker och ritualer.

Utgivning

Uppdaterad