Till minne av livet

"Vill du förstå stadens själ, är kyrkogården platsen du ska börja på."

Antologi

ISBN: 9789170313103
Utgivningsdatum 2018-10-25

Det är lätt att tro att allt som är gammalt alltid sett likadant ut. Kanske gäller det särskilt kyrkor och begravningsplatser. Man kan tro att tidens tand mest tärt på gravstenarnas form och text. Men myterna om kyrkogårdens oföränderlighet avfärdas i denna bok. Under perioder har stadens kyrkogårdar rymt bodar med försäljning, fattighus och prästbostäder. Man har byggt staket för att skydda mot allt som kunde ske i nattens mörker. Så kom tider då nätternas busliv ändå flyttade in bakom staketen och då öppnades kyrkogårdarna igen. Nu är det 2000-tal, och det är vår tids trender inom arkitektur och konst som påverkar. Hur kommer framtidens begravningsplats att se ut?

Till minne av livet är en lättillgänglig antologi om kyrkogårdar och begravningsplatser i Stockholms stift. Om historia, begravningsskick och seder i förändring. Om det mångkulturella och mångreligiösa Stockholm, och om det gröna kulturarv våra kyrkogårdar förvaltar. Texter om sorg och kyrkogården som ett läkande rum ger styrka och tröst, likaså korta texter av biskop emerita Caroline Krook.

Författarpresentationer

Jan-Olof Aggedal är kontraktsprost i Lunds stift och docent i praktisk teologi vid Lunds universitet. Aktuell forskning berör riten och ritens funktion samt människors upplevelser av riten. Jan- Olof har särskilt intresserat sig för död och begravning samt förkunnelsen vid kyrkliga handlingar. Bland annat författare till Guds åker? – Invigning av begravningsplatser i ett mångkulturellt Sverige från år 2016.

Dan Andersson är biogeovetare, utbildad vid Stockholms universitet och arbetar bland annat med naturvärdesbedömningar till grund för naturreservatsbildningar. Dan är engagerad i att bevara värdefulla naturmiljöer i våra förorter, i bebyggelse, och att på plats lära ut vad dessa naturvärden innebär och betyder för vår livskvalitet.

Hedvig Bellberg är bebyggelseantikvarie, utbildad vid Göteborgs universitet och Arkitektskolan i Aarhus, samt har studerat restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan 2010–2011. Arbetsplatser har bland annat varit på Statens Fastighetsverk och Stockholms läns museum. Hedvig medverkade i kyrkogårdskarakteriseringsprojektet med fokus på länets kyrkogårdar.

Martina Berglund är bebyggelseantikvarie utbildad vid Göteborgs universitet. Hon arbetar för närvarande på Reichmann Antikvarier, tidigare bland annat på Jämtlands- och Stockholms länsmuseer och Stockholms stadsmuseum. 2015–2016 studerade hon restaureringskonst vid Kungliga konsthögskolan. Martina medverkade i kyrkogårdskarakteriseringsprojektet med fokus på länets kyrkogårdar.

Lars Christiansen är präst i Svenska kyrkan och leg. psykoterapeut. Lars har arbetat som sjukhuspräst i Stockholm, i akutsjukvård, geriatrik och psykiatri under nästan 30 år. Sedan 2016 lärare i själavård vid Svenska kyrkans utbildningsinstitut.

Hanna Gelotte Fernandez är fil.kand. och byggnadsantikvarie. Hon har arbetat med kulturmiljöfrågor på museum och inom kommun och länsstyrelse. I dag arbetar Hanna på Riksantikvarieämbetet.

Eva Grönwall är utbildad trädgårdsingenjör och fil.mag. i idéhistoria och har arbetat som kyrkogårdskonsulent inom Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation med inriktning på begravningsplatser som värdefulla kulturmiljöer. Tidigare kulturarvsspecialist på Statens fastighetsverk (1995–2009).

Hanna Gårdstedt är bebyggelseantikvarie på Tyréns. Hon har tidigare arbetat på Stockholms stadsmuseum och länsstyrelsen i Stockholm. Hanna har i över tio år arbetat mycket med kyrkligt kulturarv, inte minst med de stora begravningsplatserna som förvaltas av Stockholms stad, Norra begravningsplatsen och Skogskyrkogården.

Emilie Karlsmo är lektor i konstvetenskap vid Uppsala universitet. Hennes specialisering rör 1900-talets svenska offentliga konst och arkitektur. Emilies kapitel bygger på hennes avhandling i konstvetenskap, Rum för avsked. Begravningskapellets arkitektur och konstnärliga utsmyckning i 1900-talets Sverige från år 2005.

Caroline Krook prästvigdes 1969 för Lunds stift och vigdes till biskop för Stockholms stift 1998. Hon gick i pension 2009. Caroline är teol.lic., psykoterapeut (S:t Lukasstiftelsen) och e.o. hovpredikant. Hon har skrivit en rad böcker i andliga ämnen och om existentiella frågor i konst och kultur.

Bo Larsson är stiftsprost i Stockholms stift och docent i tros- och livsåskådningsvetenskap vid Uppsala universitet. Bo är författare till åtskilliga böcker i skilda ämnen, bland annat skönlitteratur och predikokonst.

Suzanne Lindhagen är konstvetare med inriktning arkitekturhistoria och har under många år varit verksam som byggnadsantikvarie på Stockholms stadsmuseum med stadens kyrkor, kyrkogårdar och begravningsplatser som specialområde. Suzanne har medverkat i projektet Kulturhistorisk karakterisering av kyrkorna i Stockholms län.

Lena Lundberg är fil.kand. med påbyggnadsutbildning i restaureringskonst och i bebyggelsemiljöns gröna kulturarv. Lena arbetar på Stockholms stadsmuseum, där hon bland annat ansvarat för uppdraget för Stockholms stift att ta fram kulturhistoriska karakteriseringar av stadens kyrkogårdar och kyrkotomter.

Gunilla Nilsson är konstvetare med arkitekturhistorisk inriktning. Hon har arbetat som byggnadsantikvarie först på Stockholms stadsmuseum, därefter på Stockholms läns museum under många år, bland annat med antikvariska frågor vid restaurering av skyddade kyrkor och med projektet Kulturhistorisk karakterisering av kyrkorna i Stockholms län.

Malin Norrby är fil.mag. och verksamhetsansvarig vid Judiska biblioteket i Stockholm. Hon har tidigare bland annat varit verksam som stiftskonsulent vid Centrum för religionsdialog i Stockholms stift och som skribent för Katolskt Magasin. Malin studerar teologi vid Uppsala universitet och hebreiska vid Paideia folkhögskola.

Britta Roos är utbildad byggnadsantikvarie med en licentiatexamen i kulturvård från Göteborgs universitet. Efter många års arbete med kulturmiljöfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholms län är hon sedan 2016 länsantikvarie i Skåne.

Hedvig Schönbäck är konstvetare med arkitekturhistorisk inriktning. Hon har i många år arbetat som byggnadsantikvarie på Stockholms stadsmuseum, bland annat med Skogskyrkogården. År 2008 disputerade Hedvig med avhandlingen De svenska städernas begravningsplatser 1770–1830. Arkitektur, sanitet och det sociala rummet.

Carola Wingren är konstnärlig professor i landskapsarkitektur vid SLU i Alnarp, där hon arbetar med hur stora samhällsförändringar kan mötas med landskapsestetik och designåtgärder. Hon har varit projektledare för forskningsprojektet CAMINE som tittade på samtida begravningskultur och bland annat tävlingen om Järva begravningsplats.

 

Uppdaterad