Bortom kravallerna. Konflikt, tillhörighet och representation i Husby

Husbykravallerna under ytan. Sju forskare dyker ner i händelserna Husby i maj 2013 och sätter in händelserna i ett större teoretiskt och internationellt sammanhang.

Paulina de los Reyes och Magnus Hörnqvist (red.)

ISBN 9789170312946
Utgivningsdatum 2017-01-10

I maj 2013 pågick omfattande kravaller under flera nätter i Stockholmsförorten Husby. Oroligheterna skulle snart sprida sig till flera förorter och i internationell press syntes bilder på en välfärdsstat i brand. Många skyndade sig att förklara dessa händelser men få vände sig till de boende.

Med avstamp i ett trettiotal Husbybors berättelser ger antologins sju forskare en djuplodande och mångfacetterad förståelse av vad som rörde sig under Husbykravallernas yta. Tillsammans ger texterna inblickar i ett starkt lokalt civilsamhälle, en ständigt närvarande rasism, vardagliga polisövergrepp, en svunnen välfärdsstat, djupt liggande föreställningar om rättvisa, oförstående politiker som envist hävdar arbetslinjen och ensidiga medieskildringar.

Bokens sju författare är verksamma inom ämnena ekonomisk historia, statsvetenskap och kriminologi. De har alla arbetat ideellt med projektet. Boken har publicerats med bidrag från Samfundet St Erik.

Författare:

Kristina Boréus, statsvetare, Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet.
Janne Flyghed, krimonolog, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
Alejandro González, ekonom-historiker, Latinamerikainstitutet, Stockholms universitet.
Magnus Hörnqvist, kriminolog, Kriminologiska institutionen, Stockholms universitet.
Marcus Lauri, statsvetare, Statsvetenskapliga institutionen, Umeå universitet.
Markus Lundström, ekonom-historiker, Ekonomiska-historiska institutionen, Stockholms universitet.
Paulina de los Reyes, ekonom-historiker, Ekonomiska-historiska institutionen, Stockholms universitet.

Dessa sju forskare deltog i forskningsprojektet om Husbyhändelserna och var även medförfattare till den tidigare rapporten "Bilen brinner... men problemen är kvar". Berättelser om Husbyhändelserna i maj 2013.

Uppdaterad