Armémuseum

Stockholm som regementsstad. Uppsatsförslag från Armémuseum med projekt- och materialbeskrivning.

Ämne: Stockholm som regementsstad

Beskrivning

Under åren 2011–2014 drev Armémuseum insamlings- och forskningsprojektet ”Lumpen – identitet och materiella minnen” som en konsekvens av att den allmänna (manliga) värnplikten avskaffades från juli 2010. Projektet genomfördes i samarbete med ett tiotal etnologer, historiker och sociologer knutna till ett antal olika universitet och högskolor och syftade till att samla ett forskningsbart källmaterial som kunde ge ny kunskap om värnpliktens historia. Framförallt var ambitionen att ta reda på mer om hur lumpen hade upplevts av de som genomfört den och vilka minnen som fanns kopplade till de militära föremål som finns sparade i Armémuseums samlingar.

Källmaterial

Projektet resulterade i ett mycket stort källmaterial i form av 27 transkriberade djupintervjuer, omkring 2200 enkätsvar samt dagböcker, fotoalbum, brevsamlingar och minnesanteckningar från mer än 200 personer. Materialet som helhet speglar hela perioden av allmän värnplikt (1901–2010) på olika platser över hela Sverige. Det är dock möjligt att söka fram och välja ut sådant källmaterial som rör värnpliktstjänstgöring på de Stockholmsbaserade regementena och ställa en rad olika frågor.

Frågeställning

En tänkbar fråga skulle kunna vara hur Stockholm har upplevts och beskrivits som regementsstad av uppgiftslämnarna. I källmaterialet finns bland annat opublicerade memoarer som beskriver livet som värnpliktig på Skeppsholmen 1923, dagböcker från värnpliktiga på Stockholms artilleriregemente och Svea Livgarde under andra världskriget, samt ett stort antal fotografier.

Uppdaterad