Arkitektur- och designcentrum ArkDes

Uppsatsförslag ur samlingar, myndighetsarkiv och bibliotek

Offentlig plats

I våras utlystes en tävling om Kungsträdgården, en av Stockholms parker och offentliga rum som genomgått många förändringar. På 50-talet ritade Josef Frank ett förslag till förändring av parken. Gör en jämförande analys av Franks förslag och den nuvarande parken.

Bostäder

I samlingarna finns mycket material om bostäder. Följ ett kontors arbete med bostäder under en vald tidsperiod och analysera olika rumsliga förhållanden och orsaken till dessa, socialt och kulturellt.

Utställning

Välj en utställning från arkivet och sätt in den i tidens debatt om arkitektur och planering. Vilken roll hade Arkitekturmuseet och hur präglas utställningen av den?I samlingarna finns material från hela arkitekternas arbetsprocess med handlingar, ritningar, modeller med mera.

Modeller

Inventera och studera modeller gjorda av en eller flera olika arkitekter. Försök följa en process och studera hur modellerna förändras och vilken funktion de fyller i olika faser av arbetet.

Handlingar

Välj en av samlingarna och inventera och studera handlingarna, som kan vara brev, kort och annat tryckt material. Följ ett projekt via handlingarna och studera och analysera processen.

Kvinnliga arkitekter/landskapsarkitekter

Större delen av samlingarna utgörs av manliga arkitekter.Vi har en lista på kvinnor som förekommer med namn i ritningsregistret och ritningsaccessionsregistret. Detta är dock ingen säkerhet för att det finns en massa material utan kan skilja sig mycket mellan personerna. En del kan vara kopplade till andra samlingar, en del kan vara givare till museet eller släktingar till arkitekter. Inventera och analysera vilken roll kvinnorna som är namngivna har och vilka av dem som har arbetat på arkitektkontoren och i vilken roll under olika tider. Studera och diskutera vilken typ av projekt kvinnorna har arbetat med.

Illustrationer

Hur har illustrationer för arkitekturprojekt förändrats, illustratörens roll och hur har gestaltandet sett ut, både vad gäller kvinnligt/manligt och vad gäller teknik, material etc. Går det att se en utveckling?

Skisser/färdiga ritningar

Gå igenom någon arkitekts samling och studera hur skisser, presentationer och färdiga ritningar hänger samman eller skiljer sig åt i form, skala, uttryck i olika skeden av processen.

Boksamlingar

Jämför grafisk form och bildanvändning över olika tider i design- och arkitekturlitteratur. Studera en arkitekts boksamling och diskutera vilka influenser hen haft och hur det påverkat dennes arkitektur.

Arkitektens redskap

I Arkdes samlingar finns en del av arkitekternas redskap och verktyg. Jämför hur skisser och ritningar förändrats beroende på vilka verktyg som använts, jämför med CAD-ritningar idag på ett arkitektkontor.

Foto: mänsklig närvaro

Vad gör människor på arkitekturfoton och vilka kategorier finns med, barn, äldre, med flera? Jämför fotografer som C.G. Rosenberg och Sune Sundahl och vilken funktion människor fyller i deras bilder. Jämför med nutida fotografer som Hendrik Zeitler eller i arkitekturtidskrifter: vilka mänskliga spår finns i bilderna?

Bostadsarkitektur/bostadsundersökningar

- Från folkhemmet till Hemnet. Boendearkitektur: förändringen av planlösningar över tid (jämför ritningar av lägenheter och villor i samlingar med Hemnets annonser).

- Bostadsundersökningar, då och nu (Hemmets forskningsinstitut i ArkDes samlingar och det nutida Institutet för bostads- och urbanforskning, Uppsala universitet).

Miljonprogram och kyrkor

Kyrkor i miljonprogrammet ritades av kända, manliga arkitekter; inventera! Välj någon kyrka som fortfarande finns kvar. Vad var arkitektens tanke med byggnaden, funktion, läge, förhållande till platsen? Vad har förändrats fram till idag: funktion, läge, förhållande till övrig bebyggelse?

Kategorier av byggande

I samlingarna finns inte enbart bostäder utan en rad andra kategorier av byggnationer, exempelvis infrastruktur, verkstäder, skolbyggnader, daghem, äldreboende mm. Välj någon kategori och analysera på olika sätt: lägg in på kartor, jämför med befintlig struktur vilka kategorier som har försvunnit eller kommit till.

Tävlingsförslag

I samlingarna finns en rad olika förslag till arkitekttävlingar. Vilken typ av byggnader tävlar man om? Sök upp en tävling med förslag där byggnad/plats genomfördes och jfr resultat med tävlingsförslaget. Sök efter tävlingar som inte ledde till genomförande, orsak?

Uppdaterad