Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags två priser för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.

Tävlingsregler

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priset

Prissumman är 15 000 kronor. De vinnande uppsatserna kan komma att publiceras på Stockholmia förlags hemsida i serien Stockholmia essä samt på Samfundet S:t Eriks hemsida. Därutöver kan som mest två bidrag belönas med hedersomnämnanden.

Pris och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Juryn

Priskommittén består av Samfundet S:t Eriks ordförande, universitetslektor Monica Andersson; chef för Stockholmia forskning och förlag, docent Rebecka Lennartsson; chef för Stadsarkivet och stadsarkivarie, Lennart Ploom.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Nominera

Bidrag till Stockholmiapriset 2021 nomineras senast 12 februari 2021 på stockholmia@stockholm.se

Mottagare Stockholmiapriset

Uppdaterad