Stockholmiapriset

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmia – forskning och förlags två priser för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm.

Stockholmiapriset 2018

Stockholmiapriset för 2018 tilldelades Johanna Lindgren för hennes masteruppsats, När våld möttes med kärlek. Kön och nation efter terrorattentatet på Drottninggatan i Stockholm 2017.

Johanna Lindgren har med sin ingående analys av TV-rapporteringen kring terrordådet i centrala Stockholm den 7 april 2017 visat hur de första dagarnas chockartade blandning av sorg och rädsla inverkade på nyhetsförmedling och debatter. Med teoretiska utgångspunkter i föreställningar om kön, nation och främlingskap visar hon hur ledande opinionsbildare under detta känsliga skede tvingades gå en svår balansgång mellan kärlek och samlande gemenskap å ena sidan och å andra sidan ett trygghetsskapande, fast och kompromisslöst försvar för demokrati och alla människors existensberättigande. Det spontana kärleksbudskap som spred sig bland allmänhet, mediapersoner och politiker skapade en kollektiv känsla av omsorg och gemenskap med offren för dådet och de yrkesmänniskor som gjorde stora insatser för att mildra och läka. Samtidigt fick det trygghetsskapande momentet ett hårdare inslag av känslogemenskap på nationens grund och av ”maskulina styrkemanifestationer” mot hot och våld. I författarens illustrativa formuleringskonst balanserades ”det kärleksfulla vi:et” mot risken för ”hot och utestängning” av de ”andra”.

Stockholmiapriset för 2018 på temat, När historien möter samtiden tilldelades Kristoffer Agdahl och Amalia Engström för deras examensarbete, Bredäng in Flux. Reshaping modernist spaces through contemporary planning.

Agdahl och Engström har med sin uppsats om moderna planeringsidéer i dagens Stockholm satt fokus på de ideologiska brytningar som idag präglar diskussionen kring modern stadsplanering kring öppna platser och tomma ytor. Genom en metodologiskt välorganiserad undersökning, där tankegångar hos stadens planerare och politiker möter befintliga planeringsdokument, visar författarna hur det framtida Skärholmen med Bredäng skapas i skärningspunkten mellan traditionell modernism och nyare tankar kring urbanism. Den stadsdel som nu befinner sig i omvandling formas efter idéer om urbana förtätade bebyggelsestrukturer, mångfald och flexibilitet, samt social och ekologisk hållbarhet. Uppsatsen är konsekvent genomförd, välorganiserad och välskriven. Den visar på ett insiktsfullt sätt hur lokal planering och övergripande ideologier kan mötas i en praktisk planeringsprocess. Agdahls och Engströms uppsats är också ett fint exempel på hur Stadsarkivets källmaterial kan användas för att belysa angelägna problem i Stockholms historia.

 

Tävlingsregler

 

Insända bidrag ska vara master- eller magisteruppsatser med Stockholm i fokus, godkända vid högskola eller universitet under innevarande års vår- eller hösttermin. Bidragen ska vara författade på god svenska eller engelska. I bedömningen läggs stor vikt vid uppsatsens tematiska Stockholmsanknytning, vetenskaplig vederhäftighet, originalitet och tillgänglighet. Oavsett disciplintillhörighet ska uppsatsen kunna läsas och förstås av en intresserad lekman.

Priset

Prissumman är 15 000 kronor. De vinnande uppsatserna kan komma att publiceras på Stockholmia förlags hemsida i serien Stockholmia essä samt på Samfundet S:t Eriks hemsida. Därutöver kan som mest två bidrag belönas med hedersomnämnanden.

Pris och hedersomnämnanden utdelas vid Samfundet S:t Eriks årsmöte under mars eller april månad.

Juryn

Priskommittén består av Samfundet S:t Eriks ordförande, universitetslektor Monica Andersson; chef för Stockholmia forskning och förlag, docent Rebecka Lennartsson; chef för Stadsarkivet och stadsarkivarie, Lennart Ploom samt en person som utses av samfundet, Stadsarkivet och Stockholmsforskningen i förening, för närvarande tidigare professor i Stockholmshistoria Sven Lilja.

Kommitténs beslut kan inte överklagas.

Mottagare Stockholmiapriset

Stockholmiapriset har sedan 2009 delats ut till en vinnare som stod ut i konkurrensen tillsammans med flera välförtjänta hedersomnämnanden.

Läs om tidigare pristagarna här

Uppdaterad