Ledning

Stockholmia – forskning och förlag är en del av Stockholms stads kulturförvaltning. Stockholmia tillhör dokumentationsenheten under avdelningen "Stadsmuseet med Medeltidsmuseet och Stockholmia".

Ann-Charlotte Backlund, avdelningschef, stadsantikvarie
Tel: 08-508 31 560
ann-charlotte.backlund@stockholm.se

Johanna Karlsson, enhetschef Staden Kunskapsuppbyggnad
Tel: 08-508 31 937
johanna.x.karlsson@stockholm.se

Rebecka Lennartsson, forskningschef
Tel: 08-508 31 733
rebecka.lennartsson@stockholm.se

 

Offentlighetsprincipen

Stockholms stad omfattas av tryckfrihetsförordningen och offentlighets- och sekretesslagen. Det innebär bland annat att meddelanden som skickas till staden normalt blir allmänna handlingar. Staden är skyldig att på begäran lämna ut uppgifter i allmänna handlingar, efter sekretessprövning.

Information om behandling av personuppgifter

Inom Stockholms stad är det respektive nämnd eller styrelsen i det bolag som hanterar personuppgifterna, som är personuppgiftsansvarig. På stockholm.se/dataskydd hittar du information om stadens behandling av personuppgifter.

Uppdaterad